BTEC Lefel 3 mewn Chwaraeon

Mae ein cwrs Lefel 3 yn rhoi cyfle i ddysgwyr gwblhau Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Chwaraeon...

Why the project is needed?

Cafodd 73.6% o’r graddau eu marcio yn A* i C o’i gymharu â 73.8% yn 2020

How did we help?

Fe wnaethom gefnogi bron i 150 o bobl ifanc yn ystod y pandemig a drwy’r cyfyngiadau symud

What are the results?

Symudodd 89% o ddysgwyr ymlaen i addysg bellach neu gyflogaeth

Mae Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Perfformiad a Rhagoriaeth mewn Chwaraeon yn gwrs unigryw lle gall myfyrwyr ddatblygu eu hoffter o chwaraeon a’u brwdfrydedd dros ddysgu.

Rydyn ni’n ymfalchïo mewn creu amgylchedd croesawgar a chefnogol er mwyn i’n myfyrwyr allu ffynnu. Cynhelir y cwrs mewn partneriaeth â Choleg Caerdydd a’r Fro ac mae’n rhoi cipolwg i fyfyrwyr ar ymarferoldeb y diwydiant chwaraeon, mewn amgylchedd dysgu anhraddodiadol.

Mae gwersi damcaniaethol yn ymdrin ag ystod eang o bynciau. Mae’r unedau’n cynnwys Anatomeg a Ffisioleg, Hyfforddi ar gyfer Perfformiad a Phrofi Ffitrwydd.

Mae ein tiwtoriaid brwd yn gweithio’n agos gyda phob unigolyn i ddeall eu hanghenion i’w helpu i symud ymlaen i brifysgol neu gyflogaeth. Rydyn ni’n cefnogi uchelgais myfyrwyr i symud ymlaen i addysg uwch neu gyflogaeth drwy fentora, defnyddio ein harbenigedd, a’n gallu i drefnu profiad gwaith perthnasol yn y diwydiant chwaraeon.

Fel rhan o’r cwrs, bydd myfyrwyr yn cael cyfle i gwblhau cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru ac ailsefyll TGAU Mathemateg a Saesneg.

Mae’r cymhwyster hwn yn gyfwerth â thri chymhwyster Safon Uwch ac mae’n darparu’r gofynion mynediad ar gyfer y rhan fwyaf o brifysgolion mawr.

Rydyn ni hefyd yn cynnig cyfleoedd allgyrsiol i fyfyrwyr drwy gydol y cwrs, gan gynnwys cyfleoedd gwirfoddoli gyda Chlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, a’r cyfle i gwblhau cymwysterau hyfforddi Lefel 1 Cymdeithas Bêl-droed Cymru.

Astudio a Chynrychioli Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd

Futsal

Mae Futsal yn gêm bêl-droed gyffrous a phrysur, gyda nifer fach o chwaraewyr bob ochr, ac mae’r gêm yn rhoi pwyslais mawr ar sgiliau technegol a gallu mewn sefyllfaoedd pwysau uchel, ac mae’n lle gwych i ddysgu sgiliau pêl-droed y gellir eu trosi i fformat 11-ochr y gêm.

Hyd: 2 Mlynedd

Dull astudio: Amser llawn

Gofynion Mynediad: O leiaf 4 TGAU A* – D (C neu uwch mewn Mathemateg a Saesneg yn ddymunol iawn)

Cymhwyster: Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Chwaraeon (Perfformiad a Rhagoriaeth) (3 chymhwyster Safon Uwch cyfatebol)

Cwestiynau Cyffredin ynghylch BTEC Lefel 3

Express your interest today!

Future Pathways Registration Form

Participant Details and Information







Parent/Guardian Details




Other Details

Consent Information


The site uses cookies to enable functionality and provide site usage data. Details can be found in our Privacy Policy. Continuing to use this site implicitly accepts this usage of cookies.