Ceisiadau Elusennol

Mae Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd mewn lle unigryw yng nghanol ei gymunedau. Mae ganddo'r gallu i gyrraedd, ysbrydoli a dylanwadu. Gyda hynny daw cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol i wneud gwahaniaeth i gymunedau lleol.

Sefydliad Cymunedol Clwb Pêl-droed Caerdydd (y Sefydliad Cymunedol) yw elusen swyddogol y Clwb ac adran gymunedol y Clwb.

Ei gweledigaeth yw bod pobl yn ein cymunedau yn cyflawni eu llawn botensial, a’i genhadaeth yw defnyddio ysbrydoliaeth CPD Dinas Caerdydd i newid bywydau a thrawsnewid cymunedau. Mae’n gwneud hyn drwy ddarparu ystod o wasanaethau a thrwy weithio mewn partneriaeth i wella iechyd a lles, cefnogi dysgu a sgiliau, ac adeiladu cymunedau cryfach.

Darperir cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol y Clwb drwy Sefydliad Cymunedol Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd.

Mae Pwyllgor Elusennau, sy'n cynnwys cynrychiolwyr o'r Clwb a'r Sefydliad Cymunedol, yn cyfarfod yn rheolaidd i ystyried ceisiadau yn unol â'i bolisi ar gyfer Elusennau, Achosion Da ac ymgyrchoedd Ymwybyddiaeth.

Ceisiadau Elusennol

Mae’r Clwb a’r Sefydliad Cymunedol wedi ymrwymo i weithio gyda’r gymuned leol a chefnogi elusennau ac achosion lleol trwy ddarparu nifer cyfyngedig iawn o:

- Talebau Tocyn Diwrnod Gêm (Dim ond o fewn 4 wythnos i'r dyddiad cyflwyno y caiff ceisiadau eu hystyried ar gyfer gemau sy'n cael eu cynnal)
- Crysau wedi eu harwyddo
- Peli wedi eu harwyddo

Rydym yn cael ein boddi gan gannoedd o geisiadau am gymorth drwy gydol y tymor, ac er mai dim ond nifer fach o geisiadau y gallwn eu cyflawni, byddwn yn ymrwymo i ddarparu cymorth lle bo modd. Oherwydd y nifer fawr o geisiadau, ni allwn ddarparu ar gyfer ceisiadau y tu allan i’n hardal leol h.y. Caerdydd a’r siroedd cyfagos.

I gyflwyno cais, llenwch y ffurflen gyswllt isod. Bydd pob cyflwyniad yn cael ei adolygu gan y Pwyllgor Elusennau yn gyfnodol. Dim ond trwy'r ffurflen hon y byddwn yn derbyn cyflwyniadau, ac nid dros y ffôn neu e-bost.

Sicrheir pawb sy'n gwneud cais bod pob cais yn cael ei ystyried yn ofalus iawn, ond mae rhoddion yn parhau i fod yn ôl disgresiwn y Pwyllgor Elusennau bob amser. Bydd pob cais llwyddiannus yn cael ei hysbysu trwy e-bost.

Casgliadau Diwrnod Gêm

Bydd y Clwb yn ymrwymo i ddarparu 8 x Casgliad Diwrnod Gêm y flwyddyn, a ddewisir gan y Pwyllgor Elusennol yn unol â blaenoriaethau cyn pob tymor. Ar gyfer Tymor 2023/24, dim ond 1 Casgliad Diwrnod Cyfatebol sy'n parhau i fod ar agor i'w ystyried. Rhaid gwneud ceisiadau drwy'r ffurflen gyswllt isod.

Ymgyrchoedd Ymwybyddiaeth

Mae ein calendr o ymgyrchoedd ymwybyddiaeth yn arbennig o brysur, a’r ffocws ar gyfer tymor 23/24 fydd hyrwyddo mentrau ac ymgyrchoedd sy’n:

- Creu amgylchedd cynhwysol, croesawgar
- Mynd i’r afael â heriau amddifadedd cymdeithasol, allgáu ac arwahanrwydd.
- Cefnogi ein hymrwymiadau i ddiogelu
- Cefnogi ymwybyddiaeth iechyd meddwl
- Ar achlysuron eithriadol gall y Pwyllgor Elusennau gefnogi argyfyngau neu ymgyrchoedd cenedlaethol neu ryngwladol

Rydym hefyd yn croesawu cyfleoedd i weithio gyda sefydliadau sy'n cyd-fynd â'n hamcanion, i roi benthyg ein hasedau a'n harbenigedd i gael effaith gadarnhaol yn ein cymuned. Ar gyfer pob cais o'r fath, cysylltwch â'r Sefydliad Cymunedol ar info@cardiffcityfc.org.uk

Express an interest

Charity Requests: Expression of Interest

Individual's InformationCharity/Organisation Information


The site uses cookies to enable functionality and provide site usage data. Details can be found in our Privacy Policy. Continuing to use this site implicitly accepts this usage of cookies.