Premier League Primary Stars

Premier League Primary Stars is an innovative project aiming to change the lives of primary school children through the power of sport.

Why the project is needed?

Dydy 1 plentyn o bob 3 yng Nghymru ddim yn cymryd rhan yn y lefel o weithgarwch corfforol a argymhellir.

How did we help?

Fe wnaethom ddarparu 2485 o sesiynau Addysg Gorfforol ac ystafell ddosbarth i 72 o ysgolion cynradd ledled de Cymru.

What are the results?

Dywedodd 93% o’r cyfranogwyr wrthym eu bod yn mwynhau gwersi Addysg Gorfforol a chwaraeon.

Sut mae’n gweithio

Mae’r prosiect yn rhan o raglen Blynyddoedd Cynnar a Datblygiad Sylfaenol y Sefydliad a’i nod yw sicrhau canlyniadau cadarnhaol yn y meysydd canlynol:

 • Lles corfforol, emosiynol a meddyliol plant
 • Agweddau plant tuag at ddysgu
 • Gwella hyder a hunan-barch plant
 • Sgiliau, gwybodaeth a hyder yr athro wrth gyflwyno Addysg Gorfforol a chwaraeon mewn ysgolion
 • Cyfleoedd i blant gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol allgyrsiol

Rhoi hyder, sgiliau a hunan-barch i blant ifanc

Mae ein cynnig i ysgolion cynradd ar gyfer blwyddyn academaidd 2021.22 ar gael isod:

DEWIS UN

Dim ond £288 yw costau ein cynnig craidd a bydd ysgolion partner yn cael:

 • 2 sesiwn cwricwlwm 1 awr bob wythnos dros gyfnod o 12 wythnos (AM DDIM)
 • Clwb ar ôl ysgol wythnosol 1 awr am chwe wythnos
 • Mentora Athrawon yn ystod sesiynau Addysg Gorfforol
 • DPP digidol i’r ysgol ddwywaith y flwyddyn
 • Sesiwn DPP Wyneb yn Wyneb i Athrawon ar safle eich ysgol
 • Mynediad at gystadlaethau digidol ac wyneb yn wyneb
 • Mynediad at Ysgogiad ym maes Addysg

DEWIS DAU

Ar gyfer ysgolion sy’n dymuno cael y Sylfaen yn eu hysgol drwy gydol y flwyddyn academaidd, mae Dewis 2 yn costio £3,528 yn unig, ac mae pob ysgol sydd wedi cofrestru yn cael:

 • 2 x sesiwn hyfforddi’r cwricwlwm am 1 awr bob wythnos dros gyfnod o 36 wythnos**
 • 1 awr yr wythnos, brecwast, amser cinio, neu sesiwn clwb ar ôl ysgol am 36 wythnos
 • DPP digidol i’r ysgol ddwywaith y flwyddyn
 • Sesiwn DPP wyneb yn wyneb i athrawon ar safle eich ysgol
 • Mynediad at gystadlaethau digidol ac wyneb yn wyneb
 • Mynediad at brosesau ysgogi ym maes addysg

** Y 6 wythnos gyntaf AM DDIM

Oherwydd y galw, mae llefydd cofrestru ar gyfer y prosiect yn gyfyngedig. Felly, rydyn ni'n eich annog i fynegi diddordeb cyn gynted ag sy’n gyfleus i chi er mwyn osgoi cael eich siomi.

Express your interest today!

Premier League Primary Stars: Expression of Interest

School Information


Contact Information

Delivery Information

What is your preferred day of delivery? Please select in order of preference: 
What is your preferred term of delivery? Please select in order of preference: 

The site uses cookies to enable functionality and provide site usage data. Details can be found in our Privacy Policy. Continuing to use this site implicitly accepts this usage of cookies.