Gadael rhodd yn eich ewyllys

Mae gadael rhodd yn eich ewyllys yn ymwneud llai â’r presennol, a mwy am yr effaith y gallwch ei chael ar genedlaethau’r dyfodol.

Mae gadael rhodd yn eich ewyllys yn rhoi llai o bwyslais ar y presennol, a mwy ar yr effaith y gallwch ei chael ar genedlaethau’r dyfodol.

Mae gadael rhodd yn eich ewyllys yn rhoi llai o bwyslais ar y presennol, a mwy ar yr effaith y gallwch ei chael ar genedlaethau’r dyfodol. Gallai eich cefnogaeth ein helpu i ddarparu cyfleoedd i gannoedd o blant a phobl ifanc yn ein cymuned. Ni waeth beth yw maint eich rhodd, gallwn sicrhau y bydd eich rhodd yn gwneud gwahaniaeth.

Pam gwneud ewyllys?

Mae ysgrifennu ewyllys yn broses bwysig a phersonol iawn sy’n gallu rhoi cymorth a chefnogaeth i bobl, achosion ac elusennau sy’n agos at eich calon, am flynyddoedd lawer ar ôl i chi farw. Heb ewyllys, mae'r gyfraith yn nodi rheolau diewyllysedd clir o ran sut y caiff eich ystâd ei dosbarthu, ac efallai na fydd hynny'n cyd-fynd â'ch dymuniadau.

Mae gwneud ewyllys yn syml ac mae’n un o’r pethau mwyaf defnyddiol ac effeithiol y gallwch ei wneud i sicrhau bod yr holl fuddiolwyr o’ch dewis yn cael yr etifeddiaeth sy’n ddyledus iddyn nhw yn eich barn chi.

Fel elusen gofrestredig, mae eich rhodd i Sefydliad Pêl-droed Dinas Caerdydd wedi’i heithrio rhag talu treth etifeddiant, a thrwy adael rhodd, gallech leihau eich bil treth etifeddiant cyffredinol. I gael rhagor o wybodaeth am sut y gallai hyn effeithio arnoch chi, ewch i wefan Cyllid a Thollau EM neu siaradwch â’ch cyfreithiwr.

Sut gallai fy rhodd wneud gwahaniaeth?

Gall cofio am Sefydliad Pêl-droed Dinas Caerdydd yn eich ewyllys gael effaith gadarnhaol ar fywydau di-rif mewn amrywiaeth o wahanol ffyrdd:

  • Cefnogi cenedlaethau’r dyfodol i gyflawni eu potensial a byw bywydau iachach a mwy egnïol
  • Gwella cyfleoedd addysg a chyflogaeth i bobl ifanc yn ein cymuned
  • Lleihau troseddu ac aildroseddu, gan wneud ein cymunedau’n fwy diogel i bawb

Sut mae rhoi rhodd yn fy ewyllys?

Rydyn ni'n argymell yn gryf eich bod yn ymgynghori â chynghorydd cyfreithiol cyn gwneud neu newid eich ewyllys. Bydd yn gallu rhoi cyngor i chi ar y mathau o roddion a chymynroddion y gallwch eu gwneud, yn seiliedig ar eich dymuniadau a'ch amgylchiadau ariannol.

Mae gwahanol fathau o roddion y gallwch eu rhoi yn eich ewyllys, a’r rhai mwyaf cyffredin yw:

  • Mae rhodd ARIANNOL yn swm penodol o arian.
  • Mae rhodd BENODOL yn eitem neu feddiant penodol, fel eiddo, tir, cyfranddaliadau, neu ddarn o gelf.
  • Mae rhodd WEDDILLIOL fel arfer yn golygu gadael canran (%) o weddill eich ystad, ar ôl caniatáu ar gyfer treuliau, cymynroddion ariannol a phenodol. Mae llawer o bobl yn dewis gadael rhodd weddilliol am ei fod yn cynnal ei gwerth gyda chwyddiant.

Gallwch lwytho rhywfaint o’r geiriad ewyllys rydyn ni'n ei awgrymu i lawr i’w rannu â’ch cyfreithiwr yma.

Y Camau Nesaf

Does dim rhaid i chi ddweud wrthym am eich bwriadau, ond byddem wrth ein bodd pe baech yn gwneud hynny. Mae hyn yn caniatáu i ni drafod y camau nesaf a sicrhau ein bod yn gallu gwireddu eich dymuniadau.

Cysylltwch â ni ar 029 2023 1212 neu fundraising@cardiffcityfc.org.uk. Gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd eich gohebiaeth yn cael ei thrin yn gyfrinachol.

Cysylltu â Ni

Rydyn ni'n argymell yn gryf eich bod yn ceisio cyngor proffesiynol gan eich cyfreithiwr wrth ysgrifennu neu newid eich ewyllys.


The site uses cookies to enable functionality and provide site usage data. Details can be found in our Privacy Policy. Continuing to use this site implicitly accepts this usage of cookies.